Tin tức & Sự kiện

TS.Nguyễn Đức Kiên: Xử lý nợ xấu, ngân hàng hãy bán tài sản đi! TS.Nguyễn Đức Kiên: Xử lý nợ xấu, ngân hàng hãy bán tài sản đi!
Vietcombank trao tặng công trình trạm y tế xã Quảng Trạch cho tỉnh Thanh Hóa Vietcombank trao tặng công trình trạm y tế xã Quảng Trạch cho tỉnh Thanh Hóa
Lazada chọn DigiCity làm đối tác chiến lược cung cấp hàng Lazada chọn DigiCity làm đối tác chiến lược cung cấp hàng
3 nguyên tắc trụ cột kinh tế mà Việt Nam vi phạm là gì? 3 nguyên tắc trụ cột kinh tế mà Việt Nam vi phạm là gì?
Tuyển dụng
Coâng ty baûo veä Asia caàn tuyeån gaáp: 15 nhaân vieân baûo veä nam nöõ laøm vieäc taïi: KCN Nomura, KCN Ñình vuõ vaø khu vöïc nội thaønh Haûi Phoøng.
Yeâu caàu chung:
Soá löôïng:     15 nhaân vieân ( 10 nam, 05 nöõ )

Chieàu cao:   Nam töø 1,60 m trôû leân; Nöõ töø 1,55 m trôû leân.
Caân naëng:    Nam töø 50 kg trôû leân; Nöõ töø 45 kg trôû leân
Ngoaïi hình: Öa nhìn, khoâng xaêm troå, khoâng dò hình, dò taät.
Lyù lòch:      Trong saïch, khoâng tieàn aùn, khoâng tieàn söï.
Öu tieân:     Nhöõng ngöôøi ñaõ töøng laøm baûo veä, coâng an, boä ñoäi xuaát nguõ, sinh vieân laøm theâm giôø.
Ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát, vui loøng lieân heä:
 Ms. Trang:    0313.761.713
 
 
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement